Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo cywilne - cz??? ogólna
Autorzy: Adam Olejniczak
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381587242
Stron: 404
Kod ksi: BEKW-0603/15*
Cena:
59.00 zł
Opis książki


W podr?czniku ,,Prawo cywilne - cz??? ogólna" zosta?y opisane instytucje uregulowane w pierwszej Ksi?dze Kodeksu cywilnego.

W publikacji omówiono zagadnienia dotycz?ce m.in.:

?ród?a prawa cywilnego,
Stosowanie prawa cywilnego,
Prawa podmiotowego,
Przedmiotów stosunku cywilnoprawnego,
Osób fizycznych i osób prawnych,
Czynno?ci prawnych i inne zdarzenia cywilnoprawnych,
Przedstawicielstwa ze szczególnym uwzgl?dnieniem pe?nomocnictwa i prokury,
Wp?ywu wadliwo?ci czynno?ci prawnych na ich skuteczno?? prawn?,
Przedawnienia i terminów zawitych.

Podr?cznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów wydzia?ów prawa. Mo?e jednak zainteresowa? równie? dojrza?ych prawników, poniewa? mo?na w nim znale?? obszerne obja?nienia nowych instytucji polskiego prawa cywilnego – wyros?ych z aktualnych za?o?e? ustroju gospodarczego i politycznego Rzeczypospolitej Polskiej.