Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

KC KPC KRO Kodeks cywilny. Kodeks post?powania cywilnego. Kodeks rodzinny i opieku?czy. 12 innych aktów prawnych
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381587105
Stron: 1223
Kod ksi: BEKW-5602/39*
Cena:
69.00 zł
Opis książki


Stan prawny: 25 sierpnia 2019 r.

Zawiera zmiany wprowadzone przez ustaw? z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – KPC oraz innych ustaw, a tak?e zmiany wynikaj?ce z innych ustaw nowelizuj?cych.

Pierwszy na rynku zbiór, uwzgl?dniaj?cy Dziennik Ustaw, dzi?ki czemu podane s? konkretne daty wej?cia w ?ycie poszczególnych przepisów (zmianie ulega prawie 300 artyku?ów!). Zbiór jako pierwszy uwzgl?dnia równie? tekst jednolity KPC oraz zmiany wchodz?ce w ?ycie 8.9.2019 r. i 1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495), a tak?e zmiany KC wchodz?ce w ?ycie 1.1.2020 r. i 1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495).

Podwójnym stanem prawnym oznaczono tre?? artyku?ów, które wchodz? w ?ycie:

21.8.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
7.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1043),
8.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
20.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1146),
7.11.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.1.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
7.2.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469),
1.3.2020 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.),
1.6.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495),
7.8.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1469).

Seria Teksty Ustaw Becka. Edycja S?dowa w nowej ods?onie!

Nowa oprawa - wygoda w codziennym korzystaniu.
Registry - wci?cia na marginesach oznaczone skrótami ustaw u?atwiaj?ce ich znalezienie.
Rozbudowana pula aktów prawnych - pe?niejszy wybór ustaw i rozporz?dze?.
Praktyczne tabele podsumowuj?ce zmiany - wykaz terminów wej?cia w ?ycie zmian oraz artyku?ów, których zmiany dotycz?.
Dost?p online - do wszystkich aktów prawnych zawartych w zbiorze, aktualizowanych na bie??co.

EDYCJA CYWILNA zawiera 15 aktów prawnych, w tym 6 uwzgl?dnionych w zbiorze po raz pierwszy:

Kodeks cywilny,
Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks cywilny,
Kodeks post?powania cywilnego,
Przepisy wprowadzaj?ce kodeks post?powania cywilnego,
Ustaw? o ksi?gach wieczystych i hipotece,
Kodeks rodzinny i opieku?czy,
Ustaw? - Przepisy wprowadzaj?ce Kodeks rodzinny i opieku?czy,
Ustaw? o kosztach s?dowych w sprawach cywilnych,
Prawo prywatne mi?dzynarodowe.

Po raz pierwszy w zbiorze:

Prawo o aktach stanu cywilnego,
Ustaw? o komornikach s?dowych,
Ustaw? o kosztach komorniczych,
Rozporz?dzenie w sprawie op?at za czynno?ci radców prawnych,
Rozporz?dzenie w sprawie op?at za czynno?ci adwokackie,
Rozporz?dzenie w sprawie okre?lenia stawek wynagrodzenia bieg?ych, taryf zrycza?towanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezb?dnych do wydania opinii w post?powaniu cywilnym.