Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Telefoniczna obs?uga klienta w urz?dzie
Autorzy: Ewa Janas
Wydawnictwo: Presscom Sp.z o.o.
ISBN: 9788366248137
Stron: 311
Kod ksi: PREW-0243
Cena:
128.00 zł
Opis książki
Wi?kszo?? rozmów telefonicznych z urz?dow? infolini? i tak ko?czy si? wizyt? w instytucji. To od Ciebie zale?y, czy na spotkaniu pojawi si? pozytywny, dobrze poinfor­mowany klient czy bojowo nastawiony „petent”.Ksi??ka, która zmieni Twoje nastawienie do rozmów telefonicz­nych i problemów, z którymi dzwoni? interesanci. Dzi?ki niej nauczysz si?, jak profesjonalnie udziela? informacji, reagowa? na obiekcje czy agresywn? mow?. Dowiesz si?, jakie s?owa i zwroty ?agodz?, a które zaostrzaj? konflikt.Poradnik pomo?e podnie?? jako?? rozmów przychodz?cych i wychodz?cych, zarówno w?ród osób pracuj?cych na info­linii, jak i urz?dników wykonuj?cych na co dzie? inne zadania. Zawarty w nim test pozwoli oceni? poziom umiej?tno?ci w zakresie telefonicznej obs?ugi, a wyniki wska??, nad który­mi elementami warto popracowa?. Wyszczególnione w tre?ci wskazówki oraz przyk?ady z ?ycia wzi?te sprawi?, ?e wiedza b?dzie ?atwa do przyswojenia, a ?wiczenia pomog? w jej wyko­rzystaniu w praktyce.To pozycja, dzi?ki której zbudujesz pozytywny wizerunek swo­jego urz?du oraz podniesiesz poziom satysfakcji z wykonywa­nej pracy w?ród osób obs?uguj?cych interesantów.