Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych - wymagania rodo, przepisy sektorowe oraz wytyczne UODO
Autorzy: Jakub Wezgraj
Wydawnictwo: Presscom Sp.z o.o.
ISBN: 9788366248168
Stron: 367
Kod ksi: PREW-0242
Cena:
128.00 zł
Opis książki
Publikacja ma pomóc firmom i instytucjom wykorzystuj?cym monitoring wizyjny w spe?nieniu obowi?zków w zakresie ochrony danych wynikaj?cych zarówno z przepisów rodo, jak i z wybranych regulacji sektorowych obowi?zuj?cych aktualnie w Polsce. Zastosowa­nie si? do wytycznych wskazanych w opracowaniu pozwoli równie? przygotowa? si? do ewen­tualnej kontroli PUODO.W ksi??ce zosta?y przedstawione podstawy prawne oraz wszystkie kluczowe rozwi?zania umo?liwiaj?ce legalne korzystanie z monitoringu wizyjnego. Czytelnicy dowiedz? si?, jak udowodni?, ?e przetwarzanie danych osobowych np. w postaci wizerunków osób fizycznych jest niezb?dne do realizacji okre?lonego interesu oraz ?e interes ten ma charakter nadrz?dny wzgl?dem praw i wolno?ci osób, których dane dotycz?. Poznaj? równie? przypadki, w których stosowanie monitoringu stanowi obowi?zek wynikaj?cy z aktualnych przepisów prawa.Autor szczegó?owo omówi? wymagania w zakresie polityki informacyjnej, ??cznie z tzw. war­stwowym spe?nieniem obowi?zku informacyjnego, oraz realizacji uprawnie? osób monitoro­wanych. Du?o uwagi po?wi?ci? tak?e kwestii szacowania ryzyka i analizie podatno?ci. Publi­kacja zawiera równie? kluczowe wzory dokumentów, które powinny znale?? zastosowanie u ka?dego administratora danych korzystaj?cego z rozwi?zania CCTV.