Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o VAT. Zmiany obowi?zuj?ce od 1 wrze?nia 2019, 1 listopada 2019, 1 stycznia 2020, 1 kwietnia 2020. Komentarz
Autorzy: Grzegorz Zubrzycki
Wydawnictwo: Unimex Oficyna Wydawnicza Renata Zubrzycka
ISBN: 9788380281189
Stron: 372
Kod ksi: UNMX-26
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Wielkie ZMIANY w VAT od 1 WRZE?NIA 2019 r. do 1 KWIETNIA 2020 r. !

Przedsi?biorco nie daj si? zaskoczy?!

W okresie od 1 wrze?nia 2019 r. do 1 kwietnia 2020 r. zaczynaj? obowi?zywa? istotne zmiany VAT, wprowadzane w czterech terminach: 1 wrze?nia 2019 r., 1 listopada 2019 r.. 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r. Niniejsza prezentacja przedstawia w sposób chronologiczny poszczególne zmiany, które wchodz? w ?ycie w tych terminach, dokonuj?c ich szczegó?owego i przejrzystego omówienia.
Wchodz?ce w ?ycie zmiany to, m.in.

utworzenie centralnego Wykazu podatników VAT dla celów ich weryfikacji,
sankcje za nierespektowanie danych kontrahentów z ww. Wykazu,
wprowadzenie obowi?zkowego mechanizmu podzielonej p?atno?ci dla. 150 grup towarów i us?ug, w tym robót budowlanych oraz okre?lenie sankcji za nieprzestrzeganie wymogów takiej p?atno?ci,
likwidacja odwrotnego obci??enia w obrocie krajowym,
likwidacja krajowych informacji podsumowuj?cych,
nowa definicja pierwszego zasiedlenia wp?ywaj?ca na zwolnienie w dostawie nieruchomo?ci,
nowe wy??czenia podatników ze zwolnie? podmiotowych, np. sklepów internetowych sprzedaj?cych okre?lone towary,
nowe zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów i sankcje za ich nieprzestrzeganie,
nowe zasady odpowiedzialno?ci solidarnej nabywcy,
stworzenie mo?liwo?ci uzyskania Wi???cej Informacji Stawkowej (WIS),
obowi?zek wp?aty VAT na utworzony dla podatników indywidualny rachunek podatkowy,
nowe zasady sporz?dzania i przesy?ania ewidencji wraz z deklaracj? w ramach jednego pliku JPK_VAT,
nowe klasyfikowanie towarów i us?ug w oparciu o Nomenklatur? scalon? (CN) i PKWiU 2015 – ustanowienie nowych za??czników do ustawy z nowymi stawkami podatkowymi, w tym, min. na czasopisma i e-booki,
zmiany w rozliczeniach importu towarów,
zmiany w zakresie tzw. „pakietu paliwowego”

Publikacja zawiera tak?e ujednolicony na dzie? 1 kwietnia 2020 r. tekst ustawy, z okre?leniem momentu wej?cia w ?ycie poszczególnych zmian.