Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Budownictwo - ujednolicone przepisy stan prawny - 4 wrze?nia 2019 r.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Legis Wydawnictwo
ISBN: 9788365467621
Stron: 426
Kod ksi: WLEG-0104/18
Cena:
92.40 zł
Opis książki
Publikacja podzielona jest na dziesi?? g?ównych dzia?ów:

1. Ustawa - Prawo budowlane
2. Warunki techniczne obiektów budowlanych
3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
4. Projekty budowlane
5. Budowa, u?ytkowanie, utrzymanie obiektów budowlanych, zamówienia publiczne
6. Nadzór budowlany
7. Przepisy BHP i PPO?
8. Wyroby budowlane
9. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
10. Kodeks post?powania administracyjnego

GRATIS p?yta CD na której: Ksi??ka obiektu budowlanego w formie pliku PDF; Wybrane umowy i formularze funkcjonuj?ce w budownictwie; Dodatkowe akty prawe - Geodezja i kartografia, Geologia i górnictwo, Inspekcja sanitarna, Ochrona ?rodowiska, Prawo pracy, Ceny, Dozór techniczny, Drogi publiczne, Gospodarka nieruchomo?ciami, Ochrona gruntów, Ochrona przeciwpo?arowa, Ochrona zabytków, Post?powanie egzekucyjne w administracji, Prawo autorskie, Prawo energetyczne, Przepisy dla lotnisk, Systemy oceny zgodno?ci, Kodeks cywilny, Transport kolejowy, PKOB, Odpady i wiele innych; Za??czniki.

Ksi??ka ma czytelny i przejrzysty uk?ad.

Ostatnie zmiany zosta?y wyró?nione wyt?uszczonym drukiem.

Przy ka?dej zmianie znajduje si? przypis, informuj?cy od kiedy zmiana obowi?zuje i jakim aktem prawnym zosta?a wprowadzona.