Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 wrze?nia 2019 r.
Autorzy: Tomasz Krywan
Wydawnictwo: INFOR PL S.A.
ISBN: 9788381375993
Stron: 475
Kod ksi: INFR-0240*
Cena:
89.00 zł
Opis książki
Podatników VAT czeka prawdziwa rewolucja w rozliczeniach. Zmiany b?d? wprowadzane w kilku etapach. Prezentowana publikacja zawiera ujednolicony tekst ustawy o VAT wraz z komentarzem pod ka?dym zmienionym artyku?em. Autor komentarza „VAT 2019” w przyst?pny sposób na przyk?adach omawia, na czym polega ka?da zmiana, jak j? stosowa? w praktyce i od kiedy. Uwzgl?dnia zmiany uchwalone w lipcu i w sierpniu 2019 r., które b?d? obowi?zywa? od 1 wrze?nia i 1 listopada 2019 r. oraz 1 stycznia, 1 kwietnia i 1 lipca 2020 r.

Najwa?niejsze z nich to:

likwidacja odwrotnego obci??enia dla dostaw towarów wra?liwych, np. elektroniki oraz dla robót budowlanych;
obowi?zkowy split payment dla 150 grup towarów i us?ug, m.in. dla robót budowlanych;
likwidacja zwolnienia podmiotowego i obowi?zkowa rejestracja do VAT dla sklepów internetowych sprzedaj?cych m.in. kosmetyki, sprz?t AGD;
zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów;
dotkliwe sankcje za wystawianie faktur do paragonów niezgodnie z przepisami oraz pos?ugiwanie si? nimi;
nowe sankcje za niezastosowanie obowi?zkowego split paymentu;
zmiany w zasadach korzystania ze split paymentu dla wszystkich podatników;
zmiana zasad dokumentowania zakupów od rolników;
mo?liwo?? wyst?powania o Wi???c? Informacj? Stawkow?;
zmiana stawek VAT na czasopisma i e-booki;
utrata prawa do kwartalnego rozliczenia dla niektórych podatników;
likwidacja krajowych informacji podsumowuj?cych;
zmiana zasad korzystania ze zwolnie? przy dostawie nieruchomo?ci;
zmiany w opodatkowaniu importu towarów;
zmiany w zasadach opodatkowania WNT dla podmiotów sprowadzaj?cych paliwa.

Dzi?ki tej publikacji Czytelnik mo?e by? pewny, ?e nie zaskoczy go ?adna z ostatnio wprowadzonych zmian w przepisach.