Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Przekszta?canie spó?ek. Praktyczny poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)
Autorzy: Micha? Koralewski
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046943
Stron: 203
Kod ksi: ODDK-7127E
Cena:
178.50 zł
Opis książki
Praktyczny poradnik wyja?niaj?cy wszystkie najwa?niejsze procedury zwi?zane z przekszta?ceniem spó?ek osobowych, kapita?owych i cywilnych.

W publikacji, z uwzgl?dnieniem specyfiki poszczególnych rodzajów spó?ek, omówiono m.in.:

rodzaje przekszta?ce?
ogólne zasady przekszta?cenia
ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe
zasad? kontynuacji
plan przekszta?cenia z za??cznikami
prawa wspólników zwi?zane z przekszta?ceniem
uchwa?? o przekszta?ceniu
umow?, statut spó?ki przekszta?conej
rozliczenie si? z ust?puj?cymi wspólnikami
wniosek o wpis przekszta?cenia i og?oszenie o przekszta?ceniu
post?powanie przed s?dem rejestrowym.


Dodatkowo w ksi??ce zawarto wzory przydatnych w procesie przekszta?ceniowym dokumentów oraz wniosków do KRS – tak?e w wersji edytowalnej w suplemencie elektronicznym do??czonym do publikacji. Plik suplementu mo?na pobra? przez Internet, post?puj?c zgodnie z instrukcj? zamieszczon? w ksi??ce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.