Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks pracy. Komentarz dla praktyków
Autorzy: Andrzej Patulski
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046820
Stron: 1340
Kod ksi: ODDK-7126
Cena:
241.50 zł
Opis książki
Wyj?tkowo praktyczny komentarz do ka?dego artyku?u Kodeksu pracy przeznaczony dla praktyków, a zw?aszcza dla mened?erów oraz przedstawicieli HR, którzy w swojej codziennej pracy napotykaj? na wiele dylematów zwi?zanych z interpretacj? i stosowaniem trudnych przepisów prawa pracy.

Czym wyró?nia si? Komentarz?
Autorami s? eksperci z du?ym do?wiadczeniem, na co dzie? doradzaj?cy wielu firmom, dzi?ki czemu doskonale wiedz?, z jakimi problemami borykaj? si? strony stosunku pracy. Omawiaj?c poszczególne przepisy, wskazuj? konkretne ?cie?ki post?powania i procedury.
Komentowanym zagadnieniom towarzyszy bogate orzecznictwo s?dowe i pogl?dy doktryny, a tak?e ró?ne przyk?ady pozwalaj?ce ?atwiej zrozumie? tre?? przepisu.

Najnowszy stan prawny uwzgl?dnia zmiany w przepisach, w tym mi.in:

wchodz?ce w ?ycie od 7 wrze?nia 2019 r. dotycz?ce równego traktowania, dyskryminacji, ?wiadectwa pracy,
dotycz?ce prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej,
dotycz?ce potr?ce? z wynagrodzenia za prac? zwi?zanych z pracowniczymi planami kapita?owymi,
dotycz?ce szkole? okresowych pracowników,
dotycz?ce organizacji zwi?zkowych,
zwi?zane z ochron? danych osobowych w zwi?zku z zapewnieniem stosowania rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Stan prawny: 7 wrze?nia 2019 r.
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm. (zmiany: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, Dz.U. z 2018 r. poz. 2432, Dz.U. z 2019 r. poz. 1043).