Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wynagrodzenia w o?wiacie 2019/2020 + p?yta CD
Autorzy: Artur Klawenek
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381580625
Stron: 276
Kod ksi: BEKW-4988/5*
Cena:
139.00 zł
Opis książki
Wynagrodzenia w o?wiacie 2019/2020 to pierwsze, unikalne ?ród?o wiedzy na temat zmodyfikowanego systemu p?ac nauczycielskich, oparte na autorskim komentarzu twórcy ca?ego systemu wynagrodze? nauczycielskich do obecnych zmian.

Wspó?czesny system wynagrodze? nauczycielskich wynika z ustrojowego za?o?enia o potrzebie zdecentralizowania kluczowych zada? publicznych (o?wiata) i przekazania cz??ci z nich w r?ce ?rodowiska lokalnego (samorz?dowca, nauczyciela, rodzica i obywatela). W konsekwencji nauczycielski system p?ac to z?o?ony proces aktywno?ci prawodawczej i decyzyjnej niezale?nych od siebie podmiotów (administracji centralnej i samorz?dowej). Taka formu?a to z?o?ona konstrukcja kompetencji, uprawnie? i zada?, wymagaj?cych znacznej wiedzy ogólnej, szczegó?owej oraz niezb?dnego do?wiadczenia.

Rok 2019 by? rokiem szczególnym dla edukacji. W szko?ach dosz?o do najwi?kszych od prawie 30 lat protestów placowych, za? w samorz?dach, w?ród partnerów spo?ecznych i w konsekwencji w Parlamencie RP do najwi?kszych sporów dotycz?cych statusu zawodowego nauczycieli. Rozpocz??a si? szeroka dyskusja nad systemem wynagradzania nauczycieli i jego zawi?o?ciami. Niezwykle istotn? cz??ci? niniejszej publikacji jest komentarz odnosz?cy si? do wi?kszo?ci opinii i postulatów pojawiaj?cych si? w ostatnich miesi?cach zarówno w?ród uczestników sporu, jak i w przestrzeni spo?ecznej. Uj?cie systemowe pozwala adresatowi zrozumie? istot? funkcjonuj?cych rozwi?za?, ale tak?e zidentyfikowa? i oceni? przes?anki, jakie leg?y u podstaw jego powo?ania. Cze?? praktyczna umo?liwia wpisanie si? w bezpieczn? praktyk? codziennego stosowania i wykonywania ustawy.