Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo o ruchu drogowym
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381870344
Stron: 499
Kod ksi: WOLT-0533/6*
Cena:
27.90 zł
Opis książki
Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ustaw? – Prawo o ruchu drogowym, rozporz?dzenie w sprawie znaków i sygna?ów drogowych, rozporz?dzenie w sprawie wysoko?ci grzywien nak?adanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykrocze?, tary?kator punktów karnych, program szkolenia kierowców naruszaj?cych przepisy ruchu drogowego, wyci?gi z Kodeksu karnego i Kodeksu wykrocze?.
W obecnym wydaniu uwzgl?dniono najnowsze zmiany wynikaj?ce m.in. z:

ustawy z 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym;
ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy ustaw i rozporz?dze? zosta?y opatrzone tytu?ami obja?niaj?cymi ich sens – zaakcentowano je kolorowym t?em.