Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: ?ukasz Pisarczyk
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381607872
Stron: 477
Kod ksi: WOLT-9496*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Ksi??ka prezentuje zmiany dokonuj?ce si? w sferze zbiorowego prawa pracy. Ich ?ród?em s? rozwój technologiczny, a tak?e nowe zjawiska gospodarcze i spo?eczne, które w zasadniczy sposób wp?ywaj? na warunki prowadzenia dialogu spo?ecznego. W pierwszej cz??ci ksi??ki autor przedstawia obecne tendencje rozwojowe zbiorowego prawa pracy oraz próby jego kodyfikacji w Polsce, natomiast przedmiot drugiej cz??ci stanowi wszechstronna analiza znowelizowanych 5 lipca 2018 r. przepisów ustawy o zwi?zkach zawodowych oraz innych ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy. Autor analizuje nowe instytucje i mechanizmy, stara si? wskaza? potencjalne problemy oraz podejmuje prób? ich rozwi?zania, odwo?uj?c si? do orzecznictwa s?dowego oraz pogl?dów doktryny prawa pracy.