Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Proces udzielania zamowien publicznych Komentarz praktyczny z orzecznictwem
Autorzy: Ma?gorzata ?ledziewska
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381588805
Stron: 847
Kod ksi: BEKW-6123/2*
Cena:
169.00 zł
Opis książki


Publikacja Proces udzielania zamówie? publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie? publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

W 2. wydaniu uwzgl?dniono zmiany wprowadzone ustaw? z 20.7.2018 r. zmieniaj?c? ustaw? – Prawo zamówie? publicznych oraz ustaw? o zmianie ustawy – Prawo zamówie? publicznych oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1603). Powy?szy akt prawny dotyczy:

przesuni?cia w czasie obowi?zku elektronizacji zamówie? w odniesieniu do post?powa? o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiaj?cych ni? centralny zamawiaj?cy, których warto?? zamówienia jest poni?ej progów unijnych,
doprecyzowania przepisów reguluj?cych kwestie zwi?zane z elektronizacj? zamówie? publicznych.

W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia dotycz?ce:

planu zakupów – jako jednego z kluczowych narz?dzi w procesie zakupowym,
przygotowania post?powania o udzielenie zamówienia:
dialog techniczny – zasady przygotowania i jego prowadzenie, informacje na temat zakresu i tre?ci regulaminu prowadzenia dialogu,
opis przedmiotu zamówienia – jako kluczowy element w post?powaniu o udzielenie zamówienia,
podzia? zamówie? na cz??ci,
prawo opcji,
warunki udzia?u w post?powaniu,
wybór orzecznictwa,
procedury udzielania zamówie? na us?ugi publiczne,
oceny ofert i wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu – uzupe?nianie i wyja?nianie o?wiadcze? i dokumentów,
uniewa?nienia post?powania – obowi?zki zamawiaj?cego, przes?anki uniewa?nienia post?powania,
umów w sprawie zamówienia publicznego – poj?cie umowy, ograniczenia swobody kontraktowej, wzór umowy a SIWZ, odp?atno?? i ekwiwalentno?? umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz podzia? ryzyk, czas trwania, formy, jawno?? oraz zmiany umowy, rozwi?zania intertemporalne, wybór orzecznictwa.
?rodków ochrony prawnej – jako zapewnienie wykonawcom w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego ochrony prawnej.

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyk? zamówie? publicznych. Szczególnie polecany jest osobom ?wiadcz?cym na co dzie? pomoc prawn? w zakresie specjalno?ci zamówie? publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiaj?cych, jak i wykonawców oraz dla ich pe?nomocników b?d?cych adwokatami b?d? radcami prawnymi.