Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo karne Zbior przepisow Wydanie 55 Kodeks karny Kodeks postepowania karnego Kodeks karny wykonawczy Kodeks wykroczen Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia Kodeks karny skarbowy Oplaty w sprawach karnych Postepowanie w sprawach nieletnich Odpowiedzialnosc podmiotow zbiorowych za czy
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609524
Stron: 1151
Kod ksi: ZAKA-0801P55*
Cena:
69.00 zł
Opis książki
Stan prawny na 15 lipca 2019 r.
Uwzgl?dnia zmiany wchodz?ce w ?ycie z dniem:

KODEKS KARNY:

4 maja 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi?zku z zapewnieniem stosowania rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz.U. poz. 730)
9 maja 2019 r.- wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z 18 kwietnia 2019 r., K 14/17 (Dz.U. poz. 858)
25 maja 2019 r. - ustawa z 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy - Kodeks karny (Dz.U. poz. 870)
18 czerwca 2019 r. - wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z 11 czerwca 2019 r., P 20/17 (Dz.U. poz. 1135)

KODEKS POST?POWANIA KARNEGO:

9 lutego 2019 r. - ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 150)
26 kwietnia 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks post?powania karnego (Dz.U. poz. 679)
23 czerwca 2019 r. - wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
8 lipca 2019 r. - wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r. sygn. akt K 8/17 (Dz.U. poz. 1255)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:

11 kwietnia 2019 r. - obwieszczenie Marsza?ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 marca 2019 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 676)
26 kwietnia 2019 r. - ustawa z 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy - Kodeks post?powania karnego (Dz.U. poz. 679)

KODEKS WYKROCZE?:

6 maja 2019 r. - obwieszczenie Marsza?ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks wykrocze? (Dz.U. poz. 821)
4 lipca 2019 r. - wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z 26 czerwca 2019 r., K 16/17 (Dz.U. poz. 1238)
11 lipca 2019 r. - ustawa z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 79)
18 kwietnia 2026 r.- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POST?POWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

1 maja 2019 r., 1 listopada 2019 r. - ustawa z dnia 4 pa?dziernika 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wykrocze? oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)
17 czerwca 2019 r. - obwieszczenie Marsza?ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 16 maja 2019 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks post?powania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. poz. 1120)
23 czerwca 2019 r. - wyrok Trybuna?u Konstytucyjnego z 14 grudnia 2017 r., K 17/14 (Dz.U. poz. 2405)
18 lipca 2019 r. - ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze u?yteczno?ci publicznej (Dz.U. poz. 1123)

KODEKS KARNY SKARBOWY:

30 kwietnia 2019 r. - ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi pa?stwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)

ODPOWIEDZIALNO?? PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY ZABRONIONE POD GRO?B? KARY:

3 kwietnia 2019 r. - obwieszczenie Marsza?ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy o odpowiedzialno?ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro?b? kary (Dz.U. poz. 628)
1 sierpnia 2019 r. - ustawa z 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia?ami wybuchowymi, broni?, amunicj? oraz wyrobami i technologi? o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. poz. 1214)

PRZECIWDZIA?ANIE NARKOMANII:

8 maja 2019 r. - obwieszczenie Marsza?ka Sejmu Rzeczypospolitej Polskie z 4 kwietnia 2019 r. w sprawie og?oszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdzia?aniu narkomanii (Dz.U. poz. 852)