Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych Komentarz
Autorzy: Arkadiusz Michalak
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381586092
Stron: 847
Kod ksi: BEKW-7009*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Prezentowana publikacja stanowi kompleksowe omówienie ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.). Komentarz zawiera aktualny stan prawny oraz stanowi omówienie przepisów niniejszej ustawy wraz z najnowszymi zmianami. Jest to pierwsza tego typu publikacja na rynku wydawniczym maj?ca na celu wyja?nienie zagadnie? pojawiaj?cych si? przy stosowaniu tej ustawy w praktyce.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnie? takich jak:

ogólne zagadnienia dotycz?ce prawa autorskiego (przedmiot, podmiot i tre??),
czas trwania autorskich praw maj?tkowych,
przej?cie autorskich praw maj?tkowych ,
utwór audiowizualny,
ochrona autorskich praw osobistych i maj?tkowych,
ochrona wizerunku, adresata korespondencji i tajemnicy ?róde? informacji,
prawa pokrewne (prawa do artystycznych wykona?, prawa do fonogramów i wideogramów, prawa do nada? programów, prawa do pierwszych wyda? oraz wyda? naukowych i krytycznych.),
odpowiedzialno?? karna.