Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks postepowania karnego. Orzecznictwo Aplikanta
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381586443
Stron: 785
Kod ksi: BEKW-8960/4*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Orzecznictwo Aplikanta – Kodeks post?powania karnego, zawiera tezy orzecze? do poszczególnych (wybranych) artyku?ów tego Kodeksu.

W niniejszym zbiorze znajdziesz tezy najwa?niejszych orzecze? S?du Najwy?szego, s?dów apelacyjnych oraz s?dów okr?gowych. Pe?n? tre?? orzeczenia wraz z uzasadnieniem mo?esz nast?pnie wyszuka? w dost?pnym na egzaminie komputerze.

Orzecznictwo aplikanta jest wyj?tkowe poniewa? nasze materia?y mo?esz spokojnie zabra? na egzamin, a ponadto artyku?y i przyporz?dkowane im tezy pozwol? Ci na szybkie znalezienie w?a?ciwego orzeczenia. Dzi?ki temu unikniesz kolejek do komputerów w trakcie egzaminu.

Co wi?cej, nie martw si?, ?e przed egzaminem zostan? opublikowane nowe orzeczenia, których niniejsza ksi??ka nie zawiera, a które b?d? podstawa do prawid?owego rozwi?zania kazusów. Gwarantujmy aktualno?? stanu prawnego do dnia egzaminu zawodowego w 2020 r. Zbiór b?dzie aktualizowany przez dodawanie nowych, wa?nych tez do orzecze? oraz przez aktualizacj? stanu prawnego – szukaj aktualizacji na stronie www.aktualizacje.beck.pl.

Je?li zatem jeste? aplikantem tu? przed ko?cowym egzaminem prawniczym zawodowym oto zestaw ksi??ek z Orzecznictwem aplikanta, które musisz mie? ka?dego dnia pod r?k?, aby zda? egzamin adwokacki lub radcowski w 2020 r.

Pozycja ta przyda si? równie? Aplikantom, którzy chc? poszerzy? swoj? wiedz? z poszczególnych dziedzin prawa w trakcie aplikacji.