Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pelnomocnictwo, prokura, reprezentacja stron umow w obrocie nieruchomosciami
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Wojciech Gonet
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609555
Stron: 540
Kod ksi: WOLT-9853*
Cena:
259.00 zł
Opis książki
W publikacji przestawiono zasady w?a?ciwej reprezentacji ró?nych podmiotów (w tym: Skarbu Pa?stwa, przedsi?biorców w upad?o?ci, przedsi?biorców realizuj?cych post?powanie restrukturyzacyjne, spó?ek prawa handlowego, jednostek samorz?du terytorialnego, osób ma?oletnich, osób ubezw?asnowolnionych ca?kowicie i cz??ciowo) przy zawieraniu umów zwi?zanych z obrotem nieruchomo?ciami oraz wyja?niono zasady udzielania zgód wymaganych do dokonania przedmiotowych czynno?ci i form? w?a?ciw? dla przedmiotowych zgód.

Autor omawia równie? problematyk? formy sporz?dzanego za granic? pe?nomocnictwa do zawarcia w Polsce umowy maj?cej za przedmiot nieruchomo??, zasad jego legalizacji oraz stosowania prawa w?a?ciwego do podmiotów zagranicznych dokonuj?cych czynno?ci prawnych zwi?zanych z obrotem nieruchomo?ciami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.