Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Weryfikacja rozstrzygniec w postepowaniu administracyjnym ogolnym TOM II Czesc 5 System Prawa Administracyjnego Procesowego
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Barbara Adamiak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381606134
Stron: 875
Kod ksi: WOLT-901925*
Cena:
299.00 zł
Opis książki
W tomie II w cz??ci pi?tej Sytemu Prawa Administracyjnego Procesowego omówiono regulacj? podstaw i trybów weryfikacji, rozpoznania i rozstrzygni?cia wydanej decyzji administracyjnej. Autorzy przybli?yli weryfikacj? rozstrzygni?? w toku instancji, a tak?e w trybach nadzwyczajnych, takich jak:

wznowienie post?powania,
stwierdzenie niewa?no?ci,
uchylenie, zmiana decyzji prawid?owej lub dotkni?tej wad? niekwalifikowan?,
weryfikacja decyzji ostatecznych w zwi?zku z kontrol? ich wykonania.

W publikacji wyja?niono tak?e kwesti? weryfikacji milcz?cego za?atwienia sprawy w ogólnym post?powaniu administracyjnym.