Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ceny transferowe 2019. Mechanizmy, dokumentacje, raportowanie
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Tomasz Kosieradzki
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381608251
Stron: 479
Kod ksi: WOLT-7348*
Cena:
169.00 zł
Opis książki
Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenach transferowych wed?ug przepisów obowi?zuj?cych od 2019 roku.

Autorzy omawiaj? w niej m.in. zagadnienia takie jak:

analiza cen transferowych,
podmioty powi?zane,
recharakteryzacja transakcji,
metody weryfikacji cen transferowych,
korekty cen transferowych,
sankcje w przypadku naruszenia obowi?zków w zakresie realizacji transakcji pomi?dzy podmiotami powi?zanymi,
MDR a ceny transferowe,
porozumienia cenowe i uproszczone porozumienia.

W opracowaniu zaprezentowano równie? przyk?adow? dokumentacj? oraz przyk?ady wycen dla konkretnych operacji.