Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i us?ug. Pytania i odpowiedzi
Autorzy: Katarzyna Dokukin
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381609265
Stron: 174
Kod ksi: WOLT-7347*
Cena:
89.00 zł
Opis książki
Faktura odgrywa szczególn? rol? w odzwierciedlaniu transakcji pomi?dzy kontrahentami, jako podstawowy dokument sprzeda?y oraz w ksi?gowaniu. Jest to fundamentalny dokument umo?liwiaj?cy nabywcy towaru lub us?ug mo?liwo?? odliczenia podatku naliczonego.

Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i us?ug to publikacja, która obejmuje swym zasi?giem wszystkie najistotniejsze kwestie zwi?zane z fakturowaniem. Znajdziesz w niej m.in.:

ogólne zasady fakturowania,
wyst?puj?ce rodzaje faktur,
zasady odliczania podatku VAT w zwi?zku z wystawion? faktur?,
formy korygowania b??dów w jej tre?ci.