Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o pomocy spolecznej. Komentarz
Autorzy: Renata Górna
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381587457
Stron: 685
Kod ksi: BEKW-9026*
Cena:
179.00 zł
Opis książki
Najnowszy komentarz do ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo?ecznej (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) stanowi istotne novum w?ród publikacji o podobnym charakterze. Jest napisany przez praktyków i skierowany jest do praktyków. G?ówny nacisk po?o?ony zosta? na problemy, z jakimi na co dzie? spotykaj? si? pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy spo?ecznej. Oprócz odwo?a? do bie??cego orzecznictwa s?dów administracyjnych czytelnik otrzymuje tak?e wzory pism i decyzji gotowych do zastosowania w codziennej pracy i to na ka?dym etapie prowadzonego post?powania o udzielenie ?wiadczenia z pomocy spo?ecznej.

Komentarz zachowuje uk?ad ustawy o pomocy spo?ecznej, z licznymi powi?zaniami z innymi aktami prawnymi w szczególno?ci z kodeksem post?powania administracyjnego. Szczególnie cenne mog? by? wyja?nienia dotycz?ce RODO oraz ustawy o realizowaniu us?ug spo?ecznych przez centrum us?ug spo?ecznych (CUS) czy konsekwencje lipcowej nowelizacji ustawy o pomocy spo?ecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Prezentowany komentarz poprzez swoj? szczególn? formu??, publikacji praktycznej, wyja?nia Czytelnikowi metody post?powania i wskazuje zasadno?? podejmowanych decyzji. Maj?c takie merytoryczne wsparcie, ka?dy, kto jest zaanga?owany w system pomocy, b?dzie wyposa?ony w narz?dzie niezb?dne w codziennej pracy. Tu znajdzie najnowsze orzecznictwo, liczne przyk?ady, niezb?dne odno?niki do literatury, gotowe wzory pism.