Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

CEIDG Rzecznik Malych i Srednich Przedsiebiorcow Przedsiebiorcy zagraniczni w obrocie gospodarczym Komentarz
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Grzegorz Koziel
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381588638
Stron: 506
Kod ksi: BEKW-7008*
Cena:
189.00 zł
Opis książki
W Komentarzu zosta?y omówione zagadnienia, które dotycz? materii prawa gospodarczego regulowanej pi?cioma ustawami z 6.3.2018 r. wchodz?cymi do pakietu tzw. „Konstytucji Biznesu". Publikacja koncentruje si? na trzech z nich, tj.: ustawie o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsi?biorcy, ustawie o Rzeczniku Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców oraz ustawie o zasadach uczestnictwa przedsi?biorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W publikacji zaprezentowano uregulowania dotycz?ce m.in.:

wpisu do CEIDG danych ewidencyjnych oraz informacyjnych;
wpisu do CEIDG informacji o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania dzia?alno?ci gospodarczej;
informacji dopisywanych do CEIDG z urz?du;
wykre?lenia przedsi?biorcy z CEIDG i sprostowania wpisu w CEIDG;
zasad publikowania w CEIDG informacji o pe?nomocnikach i prokurentach;
udost?pniania danych przez CEIDG;
Punktu Informacji dla Przedsi?biorcy;
instytucji Rzecznika Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców (wyja?niono m.in. zagadnienia obowi?zku ochrony uzyskanych informacji i danych, maksymalnego limitu wydatków z bud?etu pa?stwa na dzia?alno?? Rzecznika, kompetencji Rzecznika do zwracania si? do w?a?ciwych organów, organizacji lub instytucji publicznych o podj?cie dzia?a?, podejmowanie dzia?a? z urz?du lub na wniosek);
dzia?alno?ci gospodarczej osób zagranicznych;
transgranicznej dzia?alno?ci us?ugowej;
oddzia?ywania przedsi?biorców zagranicznych;
przedstawicielstwa przedsi?biorców zagranicznych;
wspó?pracy mi?dzynarodowej w?a?ciwych organów w zakresie ?wiadczenia us?ug.