Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Leksykon prawa gospodarczego publicznego. 100 podstawowych poj??
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Andrzej Powa?owski
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381586948
Stron: 257
Kod ksi: BEKW-6803/4*
Cena:
99.00 zł
Opis książki

Podejmowanie, wykonywanie i zako?czenie dzia?alno?ci gospodarczej jest zasadniczo swobodne, ale z zachowaniem warunków okre?lonych przepisami prawa. Prawo gospodarcze publiczne to zespó? norm, które warunki te w interesie publicznym formu?uj?, wskazuj?c zarazem na wymogi organizacji w gospodarce, prawa i obowi?zki oraz regu?y funkcjonowania przedsi?biorców, a tak?e kompetencje organów administracji gospodarczej.

Tym kwestiom zosta? po?wi?cony niniejszy Leksykon prawa gospodarczego publicznego. Mo?na wyrazi? przekonanie, ?e b?dzie on przydatny wszystkim zainteresowanym problematyk? prawnogospodarcz?.

Wspó?autorami 100 hase? sk?adaj?cych si? na s? pracownicy oraz doktoranci Wydzia?u Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda?skiego.