Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Vademecum kierownika urzedu stanu cywilnego + CD
Autorzy: Aleksandra Gaffke
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381589796
Stron: 400
Kod ksi: BEKW-9867*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Publikacja to kompleksowe omówienie zada? i kompetencji kierownika USC ze wskazaniem przepisów prawa oraz aktualnego orzecznictwa s?dowego. Podstawowym aktem prawnym jaki reguluje post?powanie kierownika USC jest ustawa – Prawo o aktach stanu cywilnego. Pozosta?e zadania kierownika urz?du stanu cywilnego wyznaczaj?, m.in.:

Kodeks rodzinny i opieku?czy (zadania zwi?zane z zawarciem ma??e?stwa, nazwiskiem przysz?ych ma??onków, powrotem ma??onka rozwiedzionego do poprzedniego nazwiska, a tak?e uznaniem ojcostwa oraz nadaniem nazwiska dziecku),
Kodeks cywilny (sporz?dzenie testamentu alograficznego przed kierownikiem urz?du stanu cywilnego),
Kodeks post?powania cywilnego (obowi?zki z zwi?zane z uznawaniem orzecze? s?dów pa?stw obcych wydawanych w sprawach cywilnych),
ustawa o ewidencji ludno?ci (zadania z zakresu rejestracji danych w rejestrze PESEL),
ustawa o zmianie imienia i nazwiska (zadania zwi?zane ze zmian? imienia lub nazwiska),
ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (zadania zwi?zane z przekazaniem ksi?g stanu cywilnego do archiwów oraz udost?pnianiem materia?ów archiwalnych podmiotom zainteresowanych),

oraz rozporz?dzenia wykonawcze do ustaw, m.in.:

rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego,
rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego,
rozporz?dzenie Ministra Spraw Wewn?trznych w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL.

Celem ksi??ki jest wskazanie konkretnych problemów praktycznych, jakie mog? pojawi? si? w codziennej pracy kierownika na tle stosowania przepisów prawa, które nie zawsze w sposób jasny i wyczerpuj?cy reguluj? dane zagadnienie.