Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Podatki ujednolicone przepisy stan prawny 16 sierpnia 2019 r.
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Legis Wydawnictwo
ISBN: 9788365467607
Stron: 569
Kod ksi: WLEG-0102/39
Cena:
96.60 zł
Opis książki
Publikacja podzielona jest na dziesi?? g?ównych dzia?ów:

1. Ordynacja podatkowa
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych
3. Zrycza?towany podatek dochodowy
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
5. VAT (ze zmianami, które wchodz? w ?ycie z dniem 1 wrze?nia)?
6. Akcyza
7. Rachunkowo??
8. Podatki i op?aty lokalne, Op?ata skarbowa,
Podatek od czynno?ci cywilnoprawnych, Spadki i darowizny
9. Administracja skarbowa
10. Prawo przedsi?biorców

Ksi??ka ma czytelny i przejrzysty uk?ad.

Ostatnie zmiany zosta?y wyró?nione wyt?uszczonym drukiem.
Przy ka?dej zmianie znajduje si? przypis, informuj?cy od kiedy zmiana obowi?zuje i jakim aktem prawnym zosta?a wprowadzona