Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Restrukturyzacja i upadlosc przedsiebiorstw 2.1
Autorzy: Rafa? Adamus
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381586184
Stron: 268
Kod ksi: BEKW-9962/2*
Cena:
149.00 zł
Opis książki
Publikacja pod redakcj? R. Adamusa, M. Geromina, B. Groele, Z. Miczka pt. „Restrukturyzacja przedsi?biorstw 2.1" zawiera zbiór referatów odnosz?cych si? do najwa?niejszych zagadnie? z zakresu prawa restrukturyzacyjnego oraz prawa upad?o?ciowego, które zosta?y zaprezentowane w ramach kongresów Prawa Upad?o?ciowego oraz Kongresów Prawa Restrukturyzacyjnego organizowanych przez Instytut Allerhanda w Krakowie w latach 2014–2017.

W przeciwie?stwie do wcze?niejszego zbioru referatów „Restrukturyzacja przedsi?biorstw 2.0" w tym wydaniu dobór referatów ma na celu zaprezentowanie szerokiego i ró?norodnego spektrum problemów z zakresu teorii i praktyki prawa restrukturyzacyjnego i upad?o?ciowego z uwzgl?dnieniem aspektów ekonomicznych post?powa? restrukturyzacyjnych i upad?o?ciowych, odnoszonych równie? do innych dziedzin i ga??zi prawa i szeroko rozumianego ?ycia spo?ecznego.