Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Nabycie przedsi?biorstwa lub jego zorganizowanej cz??ci. Praktyczne uj?cie prawne, bilansowe oraz podatkowe
Autorzy: Joanna Jurasz
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381584487
Stron: 182
Kod ksi: BEKW-9866*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Dynamicznie rozwijaj?cy si? rynek inwestycji wymusza na przedsi?biorcach konieczno?? podj?cia decyzji o restrukturyzacji swojego biznesu, czyli konieczno?? poszerzenia profilu dzia?alno?ci przez integracj? pionow? b?d? poziom? lub zmiany aktualnego portfolio przedsi?biorstwa.

Przedsi?biorcy cz?sto zadaj? sobie pytanie, jak to zrobi? – w jakim czasie i w jakiej formie – oraz z jakimi konsekwencjami i obowi?zkami musz? si? liczy?. Na co w takiej sytuacji trzeba zwróci? uwag?? Czy potrzebny b?dzie rzeczoznawca wyceniaj?cy maj?tek? Ponadto jakie podatki nale?y zap?aci??

Celem niniejszej ksi??ki jest wyja?nienie, kiedy sprzeda? i nabycie rzeczy ruchomych oraz nieruchomo?ci b?dzie stanowi? element zorganizowanej cz??ci oraz jakie niesie to konsekwencje podatkowe. Publikacja umo?liwi równie? przedsi?biorcom ustalenie zarysu planowanej transakcji, jak równie? dokonanie wst?pnej analizy jej kosztów i zysków.