Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Na moment przed switem
Autorzy: Magdalena Wala
Wydawnictwo: Czwara Strona Grupa Wydawnictwa Pozna?skiego Sp. z o. o.
ISBN: 9788366381629
Stron: 342
Kod ksi: CZWA-0265
Cena:
36.90 zł
Opis książki
wie kobiety, dwie ró?ne epoki, te same dylematy i tak podobne koleje losów…

Adriana jest nieszcz??liwa w ma??e?stwie. Pod wp?ywem historii zas?yszanej od s?siadki, starej ?l?zaczki Agnes, postanawia chocia? troch? zmieni? swoje ?ycie. W tym celu musi uzyska? przebaczenie m??czyzny, którego dawno temu skrzywdzi?a, pojedna? si? z rodzin? oraz rozwik?a? sekrety ze swojej przesz?o?ci.

Na zmiany w ?yciu Adriany du?y wp?yw ma opowie?? Agnes. Poznajemy j? na pocz?tku wrze?nia 1939 roku, gdy dziewczyna ?yje w Mys?owicach – mie?cie przy??czonym do III Rzeszy. Czeka j? nie?atwa walka o zachowanie to?samo?ci oraz wierno?ci w?asnym idea?om.

Adriana w opowie?ci staruszki znajduje podobie?stwa do swojego ?ycia i w?asnych nie?atwych wyborów. Czy te dwie kobiety, ?yj?ce w tak ró?nych czasach, ??czy co? wi?cej ni? tylko s?siedztwo i konieczno?? podejmowania trudnych ?yciowych decyzji?