Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Pozegnanie z Afryka
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Karen Blixen
Wydawnictwo: Pozna?skie Wydawnictwo Sp.z o.o.
ISBN: 9788366381575
Stron: 461
Kod ksi: WPZN-2736
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Niezapomniana opowie?? o prawdziwej Afryce

Bia?y cz?owiek, chc?c komu? powiedzie? co? mi?ego, napisa?by: „Nigdy ci? nie zapomn?”. Mieszkaniec Afryki mówi: „Nie wyobra?amy sobie, aby? móg? o nas kiedykolwiek zapomnie?”.

Po?egnanie z Afryk? to autobiograficzna i najbardziej znana powie?? du?skiej pisarki. Napisana w pi?knym, zmys?owym stylu, z jednej strony ukazuje niepowtarzalne pi?kno Czarnego L?du, z drugiej obna?a ró?nice mi?dzy kultur? a natur?. Jest pe?na wspó?czucia, zrozumienia i szacunku dla drugiego cz?owieka. Blixen utrwali?a portret Afryki, której ju? nie ma. Afryki czasów kolonialnych, tworzonej przez przenikaj?ce si? kultury miejscowych i przyjezdnych, próbuj?cych narzuci? swoje regu?y, cz?sto zwi?zane z brakiem poszanowania dla lokalnej spo?eczno?ci.

W nagrodzonym siedmioma Oscarami filmie Sydneya Pollacka niezapomniane kreacje stworzyli Meryl Streep i Robert Redford.

Fascynuj?ca opowie?? o pasji i poruszaj?cy, poetycki ho?d dla Afryki, której ju? nie ma.

„The Times”