Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Prawo pracy i ubezpieczenia - ujednolicone przepisy stan prawny - 10 lipca 2019 r.
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Legis Wydawnictwo
ISBN: 9788365467614
Stron: 518
Kod ksi: WLEG-0101/39
Cena:
90.30 zł
Opis książki
Publikacja podzielona jest na siedem g?ównych dzia?ów:

1. Kodeks pracy
2. Urlopy, zasi?ki i inne ?wiadczenia
3. Ochrona pracy
4. Bezpiecze?stwo i higiena pracy, PPO?
5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
6. Ubezpieczenia spo?eczne
7. Ubezpieczenia zdrowotne

Ksi??ka ma czytelny i przejrzysty uk?ad.

Ostatnie zmiany zosta?y wyró?nione wyt?uszczonym drukiem.
Przy ka?dej zmianie znajduje si? przypis, informuj?cy od kiedy zmiana obowi?zuje i jakim aktem prawnym zosta?a wprowadzona