Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Dost?p do informacji publicznej w praktyce jednostek samorz?du terytorialnego
Autorzy: Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381607810
Stron: 265
Kod ksi: WOLT-9852*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
W ksi??ce wyczerpuj?co opisano zagadnienia zwi?zane z udost?pnieniem informacji publicznej na wniosek.

Autorki przybli?y?y takie zagadnienia jak:

katalog podmiotów uprawnionych i zobowi?zanych do udost?pniania informacji publicznej,
zasady udost?pniania informacji publicznej,
ograniczenie dost?pu do informacji publicznej,
weryfikacja rozstrzygni?? podejmowanych na skutek wniosku o udost?pnienie informacji publicznej w post?powaniu odwo?awczym i s?dowoadministracyjnym,
informacja publiczna w orzecznictwie s?dów administracyjnych.

Poradnik zawiera rozbudowane wzory pism, które mog? by? wykorzystane w codziennej praktyce organów administracji publicznej.