Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

HR Business Partner. Koncepcja i praktyka
Autorzy: Grzegorz Filipowicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o.
ISBN: 9788381608176
Stron: 264
Kod ksi: ABCD-17361/2*
Cena:
99.00 zł
Opis książki
HR Business Partner to osoba, która wspó?pracuj?c z kierownictwem organizacji, projektuje i wdra?a rozwi?zania z zakresu zarz?dzania kadrami, tak aby wspomaga? realizacj? celów strategicznych firmy.

Autor w przyst?pny i praktyczny sposób przedstawi?:

istot? koncepcji HR business partneringu,
role i zadania HR business partnera,
budowanie pozycji HR business partnera w organizacji i jej rozwój,
wnioski z bada?,
przyk?ady najlepszych praktyk.

Lektura ksi??ki mo?e przyczyni? si? do podj?cia kluczowych decyzji dotycz?cych zmiany funkcjonowania ca?ego obszaru HR w organizacji. Jest to przewodnik wskazuj?cy optymalne rozwi?zania w procesie zmiany roli specjalistów HR w kierunku HR Business Partnerów.