Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Z polskim na Ty. Podr?cznik do nauki j?zyka polskiego (B1)
Autorzy: Ewa Lipi?ska
Wydawnictwo: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
ISBN: 9788324223893
Stron: 0
Kod ksi: UNIV-1345/2
Cena:
59.00 zł
Opis książki
Z polskim na ty - to podr?cznik przeznaczony do nauki j?zyka polskiego jako obcego dla cudzoziemców na stopniu Progowym (czyli najwy?szym dla pocz?tkuj?cych). Jego celem jest od?wie?enie lub przekazanie koniecznej wiedzy o j?zyku polskim, jej uporz?dkowanie i ugruntowanie w taki sposób, aby umo?liwi? ucz?cemu si? przej?cie na poziom ?rednio zaawansowany. Jest tak?e przydatny dla osób, które znaj? polski z domu („ze s?uchu”), czyli nie uczy?y si? go na regularnych kursach.
Program „Z polskim na ty” powsta? w oparciu o „Opis kompetencji w j?zyku polskim jako obcym na poziomie progowym” , ale podkre?li? nale?y, ?e zastosowano tu s?ownictwo wykraczaj?ce poza ten poziom.
Z polskim na ty sk?ada si? z dwóch cz??ci - gramatycznej i blokowej. Materia? gramatyczny zosta? podany w uproszczeniu, gdy? ma on stanowi? powtórk? lub podstaw? do ugruntowania posiadanych umiej?tno?ci z zakresu gramatyki polskiej. Nacisk zosta? po?o?ony na praktyczne zastosowanie wiadomo?ci gramatycznych; jest du?o przyk?adów, które s?u?? m.in. rozwi?zywaniu nast?puj?cych po nich licznych ?wicze?, które s? zró?nicowane je?li chodzi o typy i stopie? trudno?ci. Ka?da lekcja zawiera ?wiczenia na tekstach ci?g?ych i dialogach oraz ?wiczenia t?umaczeniowe.
Cz??? druga ma za zadanie nauczy? s?ownictwa, rozumienia tekstów i pisemnego komunikowania si? oraz rozwija? umiej?tno?? mówienia i s?uchania. na przyk?adzie wybranych zagadnie? (cykli tematycznych). W cz??ci tej du?y nacisk k?adzie si? na umiej?tno?? pisania, która znakomicie kszta?tuje kompetencj? j?zykow? przy jednoczesnym rozwijaniu pozosta?ych sprawno?ci j?zykowych, uczy tak?e ?mia?o?ci w wyra?aniu swoich opinii, o co ?atwiej ni? w wypowiedzi ustnej, poniewa? pope?niane b??dy nie s? tak widoczne (s?yszalne). Przygotowuj?c wypowied? pisemn?, studenci maj? wi?cej czasu do namys?u i mo?liwo?? autokorekty. Przy wspó?pracy z nauczycielem przyswajaj? sobie te? w pewnym zakresie j?zyk literacki. Potrzeba opanowania sprawno?ci pisania jest przez wielu ucz?cych si? nieu?wiadamiana a? do pierwszego testu czy egzaminu – wtedy staje si? konieczno?ci?.
W podr?czniku Z polskim na ty zosta?y zamieszczone teksty autentyczne lub w niewielkim stopniu opracowane. Teksty wymagaj? wykonania na nich ró?norodnych operacji (uzupe?nienia, uporz?dkowania, odpowiedzi na pytania, transformacji, itp.), co s?u?y urozmaiceniu pracy i wi?kszemu zaanga?owaniu studentów. Przede wszystkim jednak teksty te stanowi? dla ucz?cych si? pewien wzorzec, na podstawie którego mog? wykonywa? zadania pisemne w parach, grupkach i samodzielnie.
Z podr?cznika mo?na korzysta? w ca?o?ci albo tylko z cz??ci gramatycznej lub blokowej. Mo?e on by? tak?e przydatny we wprowadzaniu materia?u gramatycznego na lekcjach dla pocz?tkuj?cych. Kolejno?? przerabiania tematów w podanym uk?adzie nie jest obowi?zkowa, ale sugerowana. Na pocz?tku wprowadzono tematy, które s? potrzebne przy nawi?zywaniu znajomo?ci i integracji, a wi?c zainteresowania, ulubione rozrywki i sposoby sp?dzania wolnego czasu.
Podr?cznikowi towarzyszy p?yta kompaktowa z nagranymi tekstami i ?wiczeniami tekstowymi wspomagaj?ca rozwijanie umiej?tno?ci s?uchania. Przy pomocy tej ilustracji d?wi?kowej studenci mog? ?wiczy? wymow? i przyzwyczaja? si? do innych g?osów i sposobów mówienia, a nauczyciel mo?e wykorzysta? wi?kszo?? nagranych tekstów do ?wicze? wed?ug w?asnego uznania i zgodnie z potrzebami ucz?cych si?. Na ko?cu zamieszczono klucz do ?wicze?, co u?atwi samodzieln? prac? z podr?cznikiem. W pierwszej cz??ci podr?cznika wykorzystano rysunki Andrzeja Mleczki oraz ?arty z Vademecum ucznia ilustruj?ce poszczególne zagadnienia gramatyczne, a w drugiej „humory zeszytów” zwi?zane z omawianymi tematami, co dodatkowo wprowadza element kompetencji socjokulturowej.