Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Zielone smoothie
Autorzy: Simone Vetters
Wydawnictwo: Wydawnictwo KOS
ISBN: 9788376491707
Stron: 125
Kod ksi: KOSW-0338
Cena:
33.00 zł
Opis książki
Dzisiejsze oddalenie si? cz?owieka od natury, a co za tym idzie jej nieznajomo??, w du?ej mierze powoduje, ?e w przypadku zbierania zió? do porannego smoothie pojawiaj? si? liczne obawy. Prezentowana ksi??ka diametralnie zmieni nasze podej?cie do tego rodzaju „niepewnych” ro?lin, poniewa? przedstawia osiem najwa?niejszych, najcz??ciej wyst?puj?cych oraz naj?atwiej rozpoznawalnych zió? w taki sposób, ?e nawet laik czy mieszczuch b?dzie potrafi? sam je wyszuka? i zidentyfikowa?.Smoothies mog? u?atwi? nam ?ycie i zmieni? je na lepsze. W czasach, gdy narzuca si? nam ca?e mnóstwo w znacznym stopniu przetworzonego i wysokokalorycznego po?ywienia, spienione i nieprzetworzone smoothies s? pod wieloma wzgl?dami idealne. Syc?, ale nie s? wysokokaloryczne, smakuj? wy?mienicie, je?li tylko prawid?owo je przygotujemy – tak, aby zawiera?y odpowiedni? mieszank? ro?linn?.