Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wspolczesna bioterapia
Autorzy: Marjan Ogorevc
Wydawnictwo: Wydawnictwo KOS
ISBN: 9788376491691
Stron: 294
Kod ksi: KOSW-0156
Cena:
50.97 zł
Opis książki
WSPÓ?CZESNA BIOTERAPIA

z podkre?leniem diagnostyki karmicznej oraz integralnej biorgonomii

Kompednium wiedzy dla bioterapeutów i osób korzystaj?cych z metod naturalnego leczeniaKiedy kilka lat temu autor za?o?y? szko?? dla bioterapeutów ksi??ka Wspó?czesna bioterapia w swoim zamy?le pisana by?a jako podr?cznik dla jej s?uchaczy. Z czasem okaza?o si? jednak, ?e równie ch?tnie si?gaj? po ni? osoby zajmuj?ce si? innymi formami leczenia alternatywnego, a tak?e osoby pragn?ce zrozumie? nie tylko stan swojego zdrowia, ale równie? przyczyny powoduj?ce niezadowolenie z jako?ci prowadzonego ?ycia.

Celem niniejszej ksi??ki nie jest opisanie ró?nych form technik stosowanych w trakcie leczenia energiami, ale ukazanie i po??czenie komponentów sk?adaj?cych si? na nasze ?ycie uczuciowe, mentalne i duchowe, które wywieraj? ogromny wp?yw na stan ludzkiego zdrowia fizycznego. U?wiadomienie sobie tego pozwala zrozumie?, dlaczego wci?? od nowa wik?amy si? w sytuacje, które uwa?amy jako krzywdz?ce i niesprawiedliwe...

Niniejsza pozycja stanowi kompendium wiedzy niezb?dnej w pracy wykwalifikowanego terapeuty, jak i dobr? podstaw? dla ka?dego bioterapeuty, który dopiero stawia pierwsze kroki.

Zosta?a ona napisana w formie przewodnika, pomagaj?cego terapeucie ukszta?towa? i rozwin?? odpowiednie cechy, które niezb?dne s? do etycznego prowadzenia terapii.

Pozycja ta b?dzie korzystna równie? dla osób korzystaj?cych z us?ug bioterapeutów, bowiem w?a?ciwe rozumienie tego, co dzieje si? w trakcie leczenia, mo?e pomóc w uzyskaniu lepszych efektów.