Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Psychologia tworczosci w praktyce
Autorzy: Amy Mindell
Wydawnictwo: Wydawnictwo KOS
ISBN: 9788376491752
Stron: 240
Kod ksi: KOSW-0155
Cena:
42.00 zł
Opis książki
Korzystaj?c z dziesi?tek lat terapeutycznego do?wiadczenia i wiedzy na temat psychologii zorientowanej na proces oraz najg??bszych ?róde? kreatywno?ci autorka, terapeutka i artystka Amy Mindell zabiera ci? w podró?, aby odkry? kreatywno?? oraz inspiracje ukryte w ciele, w ró?nych obiektach, w ?rodowisku, codziennej pracy czy symbolach. Jej ksi??ka „Psychologia twórczo?ci w praktyce” pokazuje, jak marzenia, ?nienie i wyobra?nia stanowi? istotne ?ród?o satysfakcjonuj?cego ?ycia.

Ksi??ka jest pe?na opowie?ci, przyk?adów pracy terapeutycznej, ?atwych do wykonania ?wicze? oraz zdj??.

Czytaj?c oraz wykonuj?c nieskomplikowane ?wiczenia odkryjesz, jak kreatywno?? powstaje wr?cz z niczego, oraz ?e mo?esz j? odnale?? w najbardziej przyziemnych chwilach czy miejscach.

Zawarte tutaj metody s? równie? pomocne dla tych terapeutów, którzy chcieliby wnie?? twórczy i artystyczny wymiar do swojej pracy. Psychologia zorientowana na proces oferuje unikatowe, rozwijaj?ce umys? podej?cie do kreatywno?ci oparte na snach, do?wiadczeniach cia?a i ogólnych sytuacjach ?yciowych. Wykorzystanie „pola intencjonalnego” jako ?ród?a kreatywno?ci jest now? i wyj?tkow? perspektyw? w terapii sztuk?, aktorstwie, ta?cu i wsz?dzie tam, gdzie przydatna jest doza twórczego, nieskr?powanego umys?u.