Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Karty Wewnetrznego Rozpoznania
Autorzy: Chuck Spezzano
Wydawnictwo: Wydawnictwo KOS
ISBN: 9788376491684
Stron: 0
Kod ksi: KOSW-1002
Cena:
99.00 zł
Opis książki
Dlaczego czujesz okre?lone emocje? Jakie s? twoje wewn?trzne mocne strony? Jakie s?abo?ci? Jak najlepiej wykorzysta? swój potencja? i osi?gn?? cele? Ta talia kart wraz z obszernym podr?cznikiem sprawia, ?e z rado?ci? wyruszysz w podró? wewn?trznych poszukiwa? - sam, czy w towarzystwie przyjació?. Chuck Spezzano stworzy? tali? obejmuj?c? syntez? zachodnich i wschodnich przekazów i symboli.

Korzystaj?c z ?atwych do zrozumienia obja?nie? w ksi??ce, mo?na zastosowa? przyk?ady podane do pracy z kartami. Analizuj? swoje reakcje na karty i ich zestawienia otwórz si? na drzwi do inspiracji i o?wiecenia. ??cz?c wgl?d z psychologii z interaktywno?ci? tarota, ten bezprecedensowy pakiet b?dzie dla wszystkich duchowych poszukiwaczy objawieniem.

Ta praktyczna i inspiruj?ca ksi??ka jest waszym kluczem do zrozumienia i korzystania z kart. Chuck Spezzano wyja?nia znaczenie ka?dej z 48 kart oraz sposób ich wykorzystania i interpretowania na ró?ne sposoby.