Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ustawa o działaniach antyterrorystycznych. Komentarz
Autorzy: Paweł Łabuz, Tomasz Safjański, Waldemar Zubrzycki
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381581189
Stron: 102
Kod ksi: BEKW-4094*
Cena:
159.00 zł
Opis książki
Prezentowana publikacja to kompleksowy komentarz do ustawy z 10.6.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 452 ze zm.), która oparta jest na regulacjach prawnych wypracowanych przez społeczność międzynarodową, wśród których do najważniejszych należą konwencje i protokoły Organizacji Narodów Zjednoczonych stanowiące podstawę dla rozwiązań prawnych, stosowanych na poziomie regionalnym.

Komentarz zawiera omówienie m.in. zagadnień takich jak:

działania antyterrorystyczne zapobiegające zdarzeniom o charakterze terrorystycznym,
działania antyterrorystyczne na miejscu zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym działania kontrterrorystyczne,
stopnie alarmowe,
postępowanie przygotowawcze.

Jednym z zasadniczych celów opracowania tego komentarza jest również podnoszenie świadomości społecznej na temat charakteru zagrożenia, zasad zachowania w przypadku wystąpienia zdarzenia oraz form i środków zaangażowania państwa w przeciwdziałanie i zwalczanie terroryzmu. Ma to istotne znaczenie dla budowania społecznego zrozumienia i poparcia dla działań właściwych służb, organów i instytucji, przy założeniu funkcjonowania systemu antyterrorystycznego w oparciu o zasady proporcjonalności, adekwatności i komplementarności.

Komentarz adresowany jest do szeregu służb i instytucji uczestniczących w systemie ochrony antyterrorystycznej RP. Publikacja stanowi także nieodzowną pomoc dla praktyków prawa, w tym radców prawnych i adwokatów oraz dla studentów prawa jako literatura uzupełniająca.