Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Krajowe Standardy Rachunkowości wraz ze Stanowiskami Komitetu Standardów Rachunkowości
Autorzy: Zbiorowa Praca
Wydawnictwo: ODDK
ISBN: 9788378046646
Stron: 1035
Kod ksi: ODDK-8203/6
Cena:
262.50 zł
Opis książki
Publikacja niezbędna każdemu księgowemu ? pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości.

W książce:

1. Najnowsze, pełne wersje Krajowych Standardów Rachunkowości:

- KSR nr 1 ?Rachunek przepływów pieniężnych?,
- KSR nr 2 ?Podatek dochodowy?,
- KSR nr 3 ?Niezakończone usługi budowlane? ? zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 4 ?Utrata wartości aktywów?,
- KSR nr 5 ?Leasing, najem i dzierżawa? ? zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 6 ?Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe?,
- KSR nr 7 ?Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym ? ujęcie i prezentacja? ? zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 8 ?Działalność deweloperska? ? zaktualizowana wersja obowiązująca od 1 stycznia 2019 r.,
- KSR nr 9 ?Sprawozdanie z działalności?,
- KSR nr 10 ?Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowalne lub usługi?,
- KSR nr 11 ?Środki trwałe?,
- KSR nr 12 ?Działalność rolnicza? ? nowy standard;

2 . Stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości:

- w sprawie zasady rzetelnego i jasnego obrazu w realizacji przepisów art. 4 ust. 1 oraz ust. 1a i 1b ustawy o rachunkowości ? nowe stanowisko,
- w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów,
- w sprawie wykazywania przez spółdzielnie mieszkaniowe w sprawozdaniu finansowym funduszów własnych oraz ustalania wyniku finansowego,
- w sprawie księgowego ujęcia praw (uprawnień) do emisji gazów cieplarnianych,
- w sprawie ustalania kosztu wytworzenia dla celów bilansowej wyceny zapasów,
- w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii,
- w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.