Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ochrona danych osobowych w małej i średniej firmie. Kontrola poprawności wdrożenia RODO. Metodyka, procedury, wzory
Autorzy: Agnieszka Sagan-Jeżowska
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788381582384
Stron: 164
Kod ksi: BEKW-9841*
Cena:
129.00 zł
Opis książki
Książka skierowana jest do administratorów danych, którzy chcą przeprowadzić kontrolę zgodności wdrożonych w podmiocie rozwiązań, środków technicznych i organizacyjnych z RODO lub poddać weryfikacji skuteczność wdrożenia RODO. Książka pozwoli również samodzielnie przeprowadzić pełne wdrożenie RODO tym podmiotom, które jeszcze go nie przeprowadziły.

Wdrożenie RODO stanowiło wyzwanie dla wszystkich podmiotów, wprowadzając nowe obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz modyfikując obowiązki dotychczas już znane na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych. Jednym z nowych obowiązków nałożonych przez RODO jest konieczność regularnego testowania, mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania, który jest konsekwencją i przejawem rzetelnej realizacji zasady bezpieczeństwa opartego na ryzyku, które to ryzyko powinno pozostawać pod nieustannym nadzorem. Na gruncie RODO podmioty nie odpowiadają wyłącznie za wdrożenie RODO i doprowadzenie do zgodności z RODO w momencie zakończenia wdrożenia, lecz także za utrzymywanie aktualności tej zgodności oraz za bieżącą weryfikację skuteczności wdrożonych rozwiązań technicznych i organizacyjnych i w razie potrzeby ich bieżącą aktualizację i dostosowywanie do zachodzących w organizacji zmian. Kontrole zgodności z RODO powinny być przeprowadzane cyklicznie w ramach działań bieżących oraz w razie potrzeby również doraźnie, np. po zaistniałym incydencie bezpieczeństwa danych osobowych w ramach zarządzania tym incydentem.

Wyzwaniem dla Autorki było opracowanie odpowiednich procedur wewnętrznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych. Książka zawiera szczegółowy opis poszczególnych procedur, dzięki czemu Czytelnicy mogą dokonać skutecznej weryfikacji zakresów i przyjętych w podmiocie rozwiązań, jak również mogą zastosować gotowe procedury zawarte w książce. Dzięki praktycznym komentarzom dotyczącym poszczególnych procedur Czytelnik może podjąć świadomą decyzję, czy dla jego organizacji właściwe będzie zastosowanie gotowego rozwiązania, czy jego modyfikacja w określonych obszarach, i z łatwością przeprowadzić takie dostosowanie wybranej procedury lub rozwiązania. Pozwala to skorzystać w jak najszerszym zakresie z wzorów opracowanych przez Autorkę, nie pozostawiając Czytelnika samemu sobie w sytuacji, gdy określone założenia poczynione na potrzeb danego wzoru nie do końca odpowiadają faktycznym potrzebom tego konkretnego Czytelnika.