Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Komentarz
Autorzy: Praca zbiorowa
Wydawnictwo: Presscom Sp.z o.o.
ISBN: 9788365611789
Stron: 278
Kod ksi: PREW-0229
Cena:
128.00 zł
Opis książki
Komentarz do Rozporządzenia w sprawie o rodzaj dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Publikacja stanowi praktyczny komentarz do jednego z najważniejszych aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych - rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.

Autorzy kompleksowo omówili wątpliwości pojawiające się w trakcie określania rodzajów dokumentów, jakich zamawiający może wymagać od wykonawcy, a także dotyczące okresu ich ważności oraz form, w jakich mogą być składane. Opracowanie zostało przygotowane przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem. Czytelnik znajdzie w nim opis realnych sytuacji i konkretne przykłady zachowań zamawiających i wykonawców.

W książce omówiono m.in.:

- konieczność składania zaświadczeń o niekaralności prokurentów i członków rad nadzorczych,
- informacje z banku o posiadanych środkach finansowych lub zdolności kredytowej,
- dokumenty dodatkowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, w tym w zakresie posiadanej wiedzy i doświadczenia,
- prawidłowe wypełnianie JEDZ,
- zmiany w zakresie potwierdzania opłacania podatków i składek,
- żądanie próbek przez zamawiających,
- obowiązek oraz odstępstwa od obowiązku tłumaczenia na język polski dokumentów sporządzonych w językach obcych.

Komentarz został uzupełniony o aktualne orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz opinie wydawane przez Urząd Zamówień Publicznych. Opracowanie będzie przydatne zarówno dla dużych zamawiających i wykonawców działających m.in. w sektorze drogowym czy IT, jak i dla mniejszych zamawiających, dokonujących różnego typu zakupów.