Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Strategie komunikacyjne osób dwujęzycznych Na przykładzie polszczyzny odziedziczonej w Niemczech
Autorzy: Anna Żurek
Wydawnictwo: Universitas Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych
ISBN: 9788324234653
Stron: 280
Kod ksi: UNIV-0333
Cena:
39.00 zł
Opis książki
Niniejszej publikacji przyświecają dwa cele. Pierwszym z nich jest krytyczne omówienie dotychczasowych badań nad polszczyzną osób wczesnodwujęzycznych, tj. przedstawicieli drugiego pokolenia polskich emigrantów, określanych mianem użytkowników języka polskiego jako odziedziczonego. Drugi zaś cel obejmuje rozpoznanie, opis i klasyfikację stosowanych przez nich strategii komunikacyjnych. Są one definiowane jako zamierzone działania werbalne podejmowane przez osoby dwujęzyczne w obliczu trudności z wyrażeniem intencji komunikacyjnej spowodowanych ich deficytami leksykalnymi.

Praca Anny Żurek na temat strategii komunikacyjnych osób wczesnobilingwalnych w Niemczech zapełnia lukę w polskich badaniach ze względu na przedmiot badań, a także wybór grupy respondentów. O doniosłości podjętej problematyki świadczy również wskazanie perspektyw dalszych dociekań zarówno w aspekcie językoznawczym, jak i dydaktycznym.
Z recenzji prof. dr hab. Elżbiety Sękowskiej