Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce
Autorzy: Marzena Świstak
Wydawnictwo: UMCS
ISBN: 9788322791110
Stron: 467
Kod ksi: UMCS-1146
Cena:
60.90 zł
Opis książki
Praca, będąca kompleksową analizą charakteru prawnego uchwał samorządu zawodowego radców prawnych, jest pierwszym monograficznym opracowaniem tego skomplikowanego jurydycznie, ale jednocześnie bardzo istotnego dla gospodarki i społeczeństwa zagadnienia [...]. Budzi ogromne uznanie bardzo solidnie przeprowadzona kwerenda materiału badawczego, zaś bogactwo przeanalizowanych orzeczeń i dostępnej literatury zasługuje na szczególne uznanie. Z recenzji dr. hab. Mirosława Pawełczyka, prof. nadzw. Autorka zgromadziła i wykorzystała pokaźną literaturę przedmiotu oraz szeroki materiał orzeczniczy. [...] sformułowano liczne postulaty de lege ferenda, które mają zmierzać do usprawnienia działalności organów samorządu zawodowego radców prawnych, ujednolicenia linii orzeczniczej w sprawach samorządowych. W udany sposób Autorka opisuje normy prawa materialnego, a w trakcie ich analizy umiejętnie, wszechstronnie i ze znawstwem problemu wykorzystuje nie tylko dostępną literaturę przedmiotu, bogate orzecznictwo, ale także wewnętrzne stanowiska organów samorządu. Z recenzji dr. hab. Rafała Stankiewicza