Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wiedza w procesach konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych
Autorzy: Radosław Miśkiewicz
Wydawnictwo: TNOiK Dom Organizatora
ISBN: 9788372858313
Stron: 158
Kod ksi: DOOR-0263
Cena:
68.00 zł
Opis książki
Wiedza, umiejętności wyszukiwania, przetwarzania i udostępniania informacji stały się współcześnie głównymi czynnikami innowacyjności, rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw. Od wielu lat jedną z podstawowych metod osiągania wzrostu zewnętrznego przedsiębiorstw działających w różnych gałęziach gospodarki jest ich łączenie. Jako przykład można podać silny trend konsolidacyjny w sektorze bankowym w Stanach Zjednoczonych, datowany na lata dwudzieste poprzedniego wieku. Już w okresie 1960–1965 co jest znamienne konsolidacji, w różnych formach, podlegało około 900 banków komercyjnych. Innowacyjność w wielu sektorach stała się pożądanym procesem. Warto odnieść, że za twórcę tych nowych rozwiązań uważa się J. A. Schumpetera, który sugerował, że jest to proces wprowadzania nowego towaru, nowej metody produkcji, otwarcie nowego rynku, zdobycie nowego źródła surowców oraz wprowadzenie nowej organizacji jakiegoś przemysłu. Ten tok rozumowania podzielał P. R. Whitfield wskazując, że innowacja to proces skomplikowanych działań polegający na rozwiązywaniu problemów.

Rozdział I. EKONOMICZNE I RYNKOWE MOTYWY KONSOLIDACJI
1. Teoretyczne aspekty konsolidacji
2. Fuzje i przejęcia – wybrane aspekty procesu
3. Horyzontalne i wertykalne typy fuzji i przejęć
4. Wpływ współczesnej gospodarki na koncentrację przedsiębiorców
Rozdział II. WIEDZA WE WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWIE
1. Teoretyczne aspekty wiedzy
2. Wiedza we współczesnej organizacji
3. Wiedza w kreowaniu wartości organizacji i jej transfer w procesie łączenia
4. Transfer wiedzy w procesach fuzji i przejęć
5. Utylitarny charakter wiedzy w przedsiębiorstwie
Rozdział III. PRZEPŁYW WIEDZY W PROCESIE ŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW
1. Uwarunkowania sukcesu w procesie transferu wiedzy
2. Etapy działań w procesie integracji przedsiębiorstw
3. Transparentność w procesach fuzji i przejęć
4. Wiedza o wybranych połączeniach przedsiębiorstw hutniczych
Rozdział IV. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ A KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW
1. Strategie rozwoju przedsiębiorstw
2. Zarządzanie wiedzą innowacjami i transferem technologii
3. Konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw w kontekście transferu wiedzy
ZAKOŃCZENIE, BIBLIOGRAFIA