Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Grzegorz Goździewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381243568
Stron: 0
Kod ksi: WOLT-9576*
Cena:
159.00 zł
Opis książki
Zamieszczone w książce opracowania dotyczą różnych aspektów problematyki związanej z podstawami zatrudniania osób - zarówno o charakterze pracowniczym, jak i niepracowniczym.

Uwarunkowania rynku pracy spowodowane zmianami w zakresie wytwarzania produktów i usług przy użyciu nowoczesnych technologii i procesy globalizacyjne spowodowały, że tradycyjne formy zatrudnienia pracowników, zapewniające im stabilizację, ochronę przed zwolnieniem, bezpieczeństwo socjalne, stały się trudne do utrzymania. W publikacji poruszono więc kwestię sposobu ukształtowania w sensie jurydycznym i instytucjonalnym zasady prawa do pracy, form prawnych i organizacyjnych jej świadczenia oraz zakresu ochrony socjalnej zatrudnionych osób.

Oprócz przedstawienia ogólnej charakterystyki umowy o pracę i umowy o zatrudnienie oraz umowy cywilnoprawnej omówiono właśnie zagadnienia dotyczące możliwości zastosowania instytucji ochronnych prawa pracy, takie jak:
- regulacje w zakresie czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich,
- ochrona trwałości zatrudnienia,
- stosowanie minimalnych stawek wynagrodzenia za pracę.
Ponadto w pracy poruszono również tematykę:
- równego traktowania osób zatrudnionych, ich wolności związkowej i ochrony ubezpieczeniowej,
- przeciwdziałania nadużyciom przy zawieraniu umów na czas określony,
- umowy uaktywniającej,
- zatrudniania dorywczego,
- pojęcia pracownika w rozumieniu art. 66 Konstytucji RP,
- odrębności w zakresie podstaw zatrudnienia członków zarządów spółek kapitałowych, funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
- zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami.

Autorami publikacji są uznane autorytety i specjaliści z dziedziny prawa pracy. Książka zainteresuje zarówno teoretyków prawa pracy, jak i praktyków, w tym pracowników działów HR, Państwowej Inspekcji Pracy oraz przedstawicieli zawiązków zawodowych i organizacji pracodawców.