Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Finansowanie zadań publicznych służących zaspokajaniu potrzeb wspólnot samorządowych
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Anna Zalcewicz
Wydawnictwo: Wydawnictwo Poltext
ISBN: 9788375616750
Stron: 259
Kod ksi: PLTX-2707*
Cena:
54.90 zł
Opis książki
Publikacja, stanowiąca głos wielu Autorów – pracowników naukowych z różnych ośrodków akademickich, wpisuje się w nurt rozważań nad właściwym unormowaniem kwestii finansowania zadań publicznych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Przedstawione w niej zagadnienia to wynik refleksji naukowej nad istniejącymi problemami wynikającymi niejednokrotnie z nieodpowiedniego uregulowania zasad finansów samorządowych, niedostosowania rozwiązań prawnych do rzeczywistości gospodarczo-finansowej, nieuwzględnienia obecnych procesów i zjawisk oddziałujących na wykonywanie zadań na szczeblu samorządowym. Dokonana przez Autorów, przede wszystkim w płaszczyźnie prawnej, analiza ukazuje kwestie wymagające ponownego przemyślenia, nowego rozstrzygnięcia oraz uporządkowania przez prawodawcę dla zapewnienia realnej możliwości realizacji zadań służących zaspokajaniu potrzeb wszystkich członków społeczności lokalnej.

Publikacja dobrze określa powinność prawną formułowania nie tylko ogólnych zasad (reguł, postulatów) ustalania i korzystania dla i przez wspólnoty samorządowe praw wyznaczających standardy prawne zaspokajania potrzeb, ale także precyzuje szczegółowe rozwiązania warunkujące de iure i de facto korzystanie z prawa do zaspokajania potrzeb.
z recenzji prof. zw. dra hab. Romana Sowińskiego