Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Rafał Szczepaniak
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381241557
Stron: 548
Kod ksi: WOLT-7320*
Cena:
199.00 zł
Opis książki
Jaką odpowiedzialność odszkodowawczą ponosi gmina w związku z realizacją przez nią nałożonych zadań?
Jaki wpływ na zasady odpowiedzialności odszkodowawczej gmin ma prawo unijne?
Jakie znaczenie ma właściwe wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność odszkodowawczą?
Czy roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej ulegają przedawnieniu?

Autor bada m.in. odpowiedzialność odszkodowawczą gmin:
- za spółki komunalne i organizacje pozarządowe,
- za szkoły i przedszkola prowadzone przez gminy,
- za szkody powodziowe i inne klęski żywiołowe,
- za stan dróg i organizację ruchu drogowego,
- za szkody powstałe na terenach i obiektach publicznych,
- w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Dodatkowo omawia zagadnienie odpowiedzialności odszkodowawczej wynikającej z działalności administracyjnoprawnej gminy, np.:
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone wydaniem niezgodnych z prawem aktów administracyjnych, bądź też zaniechanie prawodawcze,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewydanie decyzji administracyjnej,
- odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez wydanie aktu normatywnego,
- wskazanie podmiotu bądź osoby ponoszącej odpowiedzialność, czy też
- przedawnienie roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przy wykonywaniu władzy publicznej.

Stan prawny na 15 listopada 2017 roku