Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz
Autorzy: Krzysztof Dąbkiewicz
Wydawnictwo: Wolters Kluwer S.A.
ISBN: 9788381076524
Stron: 510
Kod ksi: LNWP-8902/2*
Cena:
239.00 zł
Opis książki
W publikacji dokonano interpretacji instytucji procesowego prawa wykroczeń, wykorzystując zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych, jak i Trybunału Konstytucyjnego, a także bogaty dorobek literatury.

W obecnym wydaniu uwzględniono ostatnio wprowadzone zmiany do ustawy dotyczące m.in.:
- wysokości sankcji za nieprzestrzeganie zasad przewozu towarów (bez numeru referencyjnego lub odpowiednich dokumentów) przez kierującego,
- wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
- usprawnienia poboru grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych przez wprowadzenie przelewów zdefiniowanych.

W komentarzu nawiązano także do uniwersalnych standardów z zakresu praw człowieka, w szczególności do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności oraz do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, odwołano się także w niezbędnym zakresie do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Adresaci:
Opracowanie skierowane jest do prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także funkcjonariuszy Policji oraz Straży Gminnych.