Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Ceny transferowe. Komentarz do rozporządzenia Ministra Finansów. Metody ustalania i szacowania cen transferowych. Przykłady
Książka obecnie nie jest dostępna.
Autorzy: Jarosław F. Mika
Wydawnictwo: C.H.Beck Wydawnictwo Sp. z o.o.
ISBN: 9788325595746
Stron: 370
Kod ksi: BEKW-6708/2*
Cena:
159.00 zł
Opis książki
Książka przedstawia problematykę przerzucania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Pojęcie cen transferowych jest stosowane potocznie w obszarze podatków, choć nie zostało zdefiniowane w prawie podatkowym. Według popularnej definicji cena transferowa oznacza cenę nakładaną przez przedsiębiorstwo na dobra, usługi i własności niematerialne i prawne dla spółki zależnej lub innego powiązanego podmiotu (w tym tzw. spółki offshore). Niewłaściwe wykorzystanie cen transferowych występuje, gdy dochód i wydatki są nieprawidłowo przydzielane, aby obniżyć podstawę opodatkowania (OECD, Glossary).

Niniejsze, 2 wydanie uwzględnia wszystkie wprowadzone zmiany od momentu ukazania się poprzedniego wydania.

Publikacja omawia zmiany związane z cenami transferowymi, które wprowadzone zostały rozporządzeniem Ministra Finansów z 17.6.2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu określania dochodów osób prawnych w drodze oszacowania oraz sposobu i trybu eliminowania podwójnego opodatkowania osób prawnych w przypadku korekty zysków podmiotów powiązanych (Dz.U. z 2013 r. poz. 768), które obowiązuje od 18.7.2013 r. Ponadto omówione zostały najistotniejsze zmiany w zakresie cen transferowych wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dniem 1.1.2017 r.

Zmianie uległy normy zawarte zarówno w PDOPrU jak i PDOFizU. Znowelizowana ustawa wprowadziła m.in. nowe zasady dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi dzieląc ten obowiązek na trzy części: dokumentację krajową (ang. local file), dokumentację grupową (ang. master file) oraz raport o uzyskanych dochodach przez spółki powiązane zarejestrowane za granicą Polski (ang. country by country report). Dodatkowo ustawodawca wprowadził obowiązek sporządzania analiz porównawczych dla tych podatników, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły równowartość 10 000 000 euro, a suma transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju w roku podatkowym jest większa od 90 000 euro. Wraz ze zmianą obu ustaw o podatku dochodowym, wprowadzono akty wykonawcze regulujące zasady sporządzania analizy porównawczej, dokumentacji lokalnej (krajowej) i grupowej oraz obowiązek składania uproszczonych sprawozdań CIT-TP oraz PIT-TP.

Książka zwiera omówienie m.in. takich zagadnień jak:
- transakcje finansowe (pożyczki, poręczenia, cash pooling);
- korekta dochodowości (ang. TP adjustment);
- transakcje repartycji kosztów;
- metodologia sporządzania analizy porównawczej;
- dokumentowanie usług rutynowych;
- restrukturyzacja działalności.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:
- przedsiębiorców,
- pracowników administracji skarbowej,
- inspektorów kontroli skarbowej w trakcie postępowania kontrolnego,
- doradców podatkowych.

Zalety wydania:
- przejrzysty układ treści,
- podział na numerowane tezy, które na początku zawierają hasło określające zakres przedmiotowy niniejszego fragmentu,
- przejrzysta oraz szczegółowa struktura wewnętrzna publikacji.