Szukaj tylko w dostępnych
Szukaj w opisach

Wychowawcza rola szkoły
Autorzy: Teresa Zubrzycka-Maci?g
Wydawnictwo: Uniwersytet Marii Curie-Sk?odowskiej Wydawnictwo
ISBN: 9788377841600
Stron: 383
Kod ksi: UMCS-5480
Cena:
39.90 zł
Opis książki
Szkoła jest, obok rodziny, głównym czynnikiem kształtowania osobowości dziecka. Jest następną, po środowisku domowym, społecznością, z którą ono się styka i pierwszą, która zapoznaje je z pracą, odpowiedzialnością, wprowadzając w rzeczowe stosunki między ludźmi. Szkoła ma za zadanie przygotować dziecko do tego, aby stało się człowiekiem dorosłym, zdolnym do uczestnictwa w życiu grupy społecznej.
Na czas trwania zajęć szkolnych instytucja ta ma obowiązek zastąpić rodziców, zapewnić opiekę wszystkim uczniom, realizować ich potrzeby, stworzyć odpowiednie warunki do nauki i wypoczynku, dbać o ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie.
Do zadań szkoły w zakresie opieki wychowawczej zaliczamy:
1. Tworzenie w szkole i w środowisku optymalnych warunków rozwoju uczniów.
2. Zaspokojenie potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych.
3. Wzbogacenie potrzeb przez rozwijanie zainteresowań
i zamiłowań.
4. Zapewnienie uczniom możliwości indywidualnego rozwoju.
5. Prowadzenie działalności korekcyjnej i wyrównawczej.
6. Pomoc uczniom w wyborze określonego systemu wartości oraz w kreowaniu siebie i odnajdywaniu własnej drogi.
Wychowanie do czasu wolnego – organizowanie różnych form racjonalnego korzystania z czasu wolnego